§1. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych jest F.H.U.P Tropical Terra Łukasz Gniadekz siedzibą w Krakowie ul. Grzepskiego 41, 30-698 Kraków, NIP: 6792944078. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach szyfrowanych SSL.

 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

 4. Dane osobowe podawane podczas rejestracji, składania zamówienia, kontaktu mailowego lub telefonicznego są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 2. Na naszą stronę można wchodzić bez podawania swocih danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina wywołania, ilość przesyłanych danych, nazwa składającego zapytanie, dostawcę usług oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego przeważającego prwanie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do prawidłowego i optymalnego zaprezentowania naszej oferty.

 3. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

 4. Dane osobowe przetwarzane są:

                a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

                b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

                c. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień

               d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@tropicalterra.pl

 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 11. W celu wykonania zawartej umowy przekazujemy Państwa dane firmie przewozowej zajmującej się dostawą towarów.

 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.